Subhash Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

0
21


College Name Subhash Vidya Mandir Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya
Address Sevad Bari, Sikar
City Sikar
State Rajasthan
Aided Private college
Affiliated To University of Rajasthan
Bachelors / Masters / Diploma Bachelors
CoEdu/Boys/Girls Co-Edu
NCTE Approved Yes
Recognized Year 2007